Emu, or `New genus of Bird at Botany bay 1788

by Arthur Bowes Smyth