Océanie, 1833 / dressée par C. V. Monin.

by Charles V. Monin