Seidler house, Killara, 1966-19671966-1967

by Max Dupain