Sydney. Nov 18- 1842 / Scotch Church 1842

by Edmund Thomas Blacket