Sydney Nov 1842 / Roman Catholic Cathedral. St. Mary's.1842

by Edmund Thomas Blacket