Sydney Nov 9. 1842 / Military Hospital1842

by Edmund Thomas Blacket