Dharawal

My weekend with Pop

Dharawal

1 / 6
Pop and Me

Ngayaganggulli babamara nhay.
Ngayagang nhay.

This is my grandfather.
There is me.

2 / 6
Pop's place

Babamarawulli nguranhung yandayangay. Naggang bambawangay nhay. Dharawalngurayu yandayangal.

I go to my grandfather’s place. I am good there, at my grandfather's place. We go to places in Dharawal country.

3 / 6
Camping

Babamaraga wadgayanhay budjari ngura.

Grandfather makes a good camp.

4 / 6
Bushtucker

Wayagariyangal djandjaliidjanglanga.

We go look for food.

5 / 6
Under the Stars

Nangawanjang bimildha.
Nandawanjang djingdjinggara buray.

We sleep on the ground.
At night, we look at the stars.

6 / 6
Flowers for Nan

Wayagariyangal dhanlanga barriwarri.
Bindiyangayaga ngabunara dhanwulali.

We go looking for fish in the morning.
I gave Nan two fish.

Listen to the entire story again

 

Ngayaganggulli babamara nhay. 
Ngayagang nhay.

Babamarawulli nguranhung yandayangay. 
Naggang bambawangay nhay. 
Dharawalngurayu yandayangal.

Babamaraga wadgayanhay budjari ngura.

Wayagariyangal djandjaliidjanglanga.

Nangawanjang bimildha.
Nandawanjang djingdjinggara buray.

Wayagariyangal dhanlanga barriwarri.
Bindiyangayaga ngabunara dhanwulali.

 

Listen to the entire story in English

 

This is my grandfather.
There is me.

I go to my grandfather’s place.
I am good there, at my Grandfather's place.
We go to places in Dharawal country.

Grandfather makes a good camp.

We go look for food.

We sleep on the ground.
At night, we look at the stars.

We go looking for fish in the morning.
I gave Nan two fish.